ขอบคุณที่นึกถึงผม เบียดๆกันไปครับผม ลายเซนต์สดครับ สมั ขอบคุณที่นึกถึงผม เบียดๆกันไปครับผม ลายเซนต์สดครับ สมัยกรุงสยาม #สมเด็จพระมหาสมณเจ้า #กรมพระยาวชิรญาณวโรร