สุดปัง #สมเด็จฐานหมอนกรุเจดีย์เล็ก XOXO #วัดใหม่อมตรส(บ สุดปัง #สมเด็จฐานหมอนกรุเจดีย์เล็ก XOXO #วัดใหม่อมตรส(บางขุนพรหม) GG #สร้างโดยสมเด็จพุฒจารย์(โต)พรหมรังส