#นิยมไทย0214 สวัสดีเพื่อนรัก พรรคนิยมไทย ชอบใจ บอกมา #นิยมไทย0214 😁 สวัสดีเพื่อนรัก พรรคนิยมไทย ชอบใจ บอกมา #สมเด็จกลักไม้ขีด ยุคช่วง ปี2500 พิมท์ทรงสง่