#พระชินราช พระศักดิสิทธิ เมตตา แคล้วคลาด เป็นศิริมงคล #พระชินราช พระศักดิสิทธิ เมตตา แคล้วคลาด เป็นศิริมงคลแก่ผู้บูชา เสริมการงาน การเงิน สวดมนต์บูชาต่อองค์ท่าน