By pro 1 : กลีบบัวเล็กรุนหนึ่ง-ยันต์ขีด ปี2507 … พระรูป By pro 1 : กลีบบัวเล็กรุนหนึ่ง-ยันต์ขีด ปี2507 … พระรูปทรงสามเหลี่ยมมีนัยยะถึงจุดศุนย์รวมพลังเหมือนรูปทร