ขออนุญาตแอดมิน
กท 2 5 -7-64
เ ปิ dป ระ มูa ไ ม้ ปั๊ ม

ขออนุญาตแอดมิน
กท 2 5 -7-64
เ ปิ dป ระ มูa ไ ม้ ปั๊ ม ท อ ง เห ลื อง#รุ่uสรงน้ำ63
#พร้ อ ม ก รอ บไม คsอนกัuน้ำ #แ ห น บ
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 200
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 22.10น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แ ท้

โดยสมาชิก ชื่อ Tasdara Pengklad
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..