ขออนุญาตแอดมิน กท.1(24/02/64)
เ ปิ d ส อ บ ถ า ม S า ค

ขออนุญาตแอดมิน กท.1(24/02/64)
เ ปิ d ส อ บ ถ า ม S า ค า เ ห รี ย ญ ห ล่ อ โ บ ร า ณ
🐓รุ่ น ย อ ด ท รั พ ย์ 6 4🐓 เ นื้ อ ท อ ง ร ะ ฆั ง
ป s ะ กั น แ ท้ มี ข อ ง พ ร้ อ ม ส่ ง ครับ


โดยสมาชิก ชื่อ นเรศ ผ่านจังหาร
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)