ขออนุญาตแอดมิน กท.1(06/02/64) อขศ 086

เ ปิ d ส อ บ ถ า ม s า k า
อ ง ค์ บู ช า 5 นิ้ ว ปี 6 3 เ ล ข 1️⃣ 1️⃣ 8️⃣ 5️⃣
รุ่ น สรงน้ำปี6 3
อ ง ค์ บู ช า 9.9 นิ้ ว ร ม ดำ เ ล ข 9️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 3️⃣
รุ่น ย อ ด ท รั พ ย์ 6 4
อ ง ค์ บู ช า 9.9 นิ้ ว ก ะ ไ ห ล่ ท อ ง
เ ล ข 4️⃣ 6️⃣ 7️⃣6️⃣
ป s ะ กั น แ ท้ แ ล ะ พ ร้ อ ม ส่ ง ทุ ก ก ร ณี ครับ🙇‍♂️โดยสมาชิก ชื่อ นเรศ ผ่านจังหาร
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (ศึกษา-สะสม-ซื้อขาย)