ขออนุญาตแอดมิน
กท 1 28-6-64
เ ปิ dป ระ มูa อะ คริ ลิ

ขออนุญาตแอดมิน
กท 1 28-6-64
เ ปิ dป ระ มูa อะ คริ ลิ ค พร้ อ ม กำ ไ ล
#ตา ม ภา พ# รุ่uสsJน้ำ๖๓ อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 100
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 21.20น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้
โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..