ขออนุญาตแอดมิน
กท 1 2-7-64
เ ปิ dป ระ มูa ห น้ า ก า

ขออนุญาตแอดมิน
กท 1 2-7-64
เ ปิ dป ระ มูa ห น้ า ก า ก ว่ า น ตา พรา น บุญ
วัด ยางใหญ่ #3องค์#🟫🟨🟥
#ตา ม ภา พ#
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้ #เริ่ม 100
#เคาะต่ อ ไป+20 ขั้ นต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 21.30น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้

โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..