ขออนุญาติแอดมิน
กท1 7 -12-64
เ ปิ d ป ระ มูa ซี เปี ย

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 7 -12-64
เ ปิ d ป ระ มูa ซี เปี ย รุ่ น สรงน้ำ63
พร้ อ ม กร อบ ไม ครอน ลง ยา และ แหนบ
ตา ม ภา พ

#เริ่ม 199
#เคาะต่ อ ไป +30 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 21.40น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้นโดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)