ขออนุญาติแอดมิน
กท1 27 -12-64
เ ปิ d ป ระ มูa ไ ม้ สั

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 27 -12-64
เ ปิ d ป ระ มูa ไ ม้ สั ก ปั๊ ม ห น้ า ก าก nojเหลือง
รุ่ น สรงน้ำ63
พร้ อ ม กร อบ ไม ครอน กันน้ำและ แหนบ
ตา ม ภา พ

#เริ่ม 199
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 21.40น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..