ขออนุญาติแอดมิน
กท1 11-1-65
เ ปิ d ป ระ มูa เห รี ยญ

ขออนุญาติแอดมิน
กท1 11-1-65
เ ปิ d ป ระ มูa เห รี ยญ ปั๊ มnoJแดง
รุ่ น ย อ ด ท รั พ ย์64
พร้ อ ม กร อบ ไม ครอน กันน้ำและ แหนบ
ตา ม ภา พ

#เริ่ม 199
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย 0
#ปิดวันนี้ 22.30น.
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)