ขออนุญาติแอดมิน
กท 3 21-7-64
เ ปิ dป ระ มูa แ ผ ่ น

ขออนุญาติแอดมิน
กท 3 21-7-64
เ ปิ dป ระ มูa แ ผ ่ น ฎี กา ที่ ระ ลึ ก กฐิ น ปี63
#พร้ อ ม กร อ บ
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 1 29
#เคาะต่ อ ไป ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 22.10น
#ส่ ง + 70
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..