ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 3-11-64
เ ปิ dป ระ มูa ไ ม้ สั

ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 3-11-64
เ ปิ dป ระ มูa ไ ม้ สั ก ปั๊ ม ท อ ง เห ลื อ ง รุ่uสรงน้ำ63
#พร้อม พ ร้ อ ม ไ มคร อ น กันน้ำ และ แห นบ
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 199
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 22.10น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้
โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ (พระเครื่องสุวรรณภูมิ)