ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 25-7-64
เ ปิ dป ระ มูa อะ คริ ล

ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 25-7-64
เ ปิ dป ระ มูa อะ คริ ลิค #รุ่uสรงน้ำ63
#พร้ อ ม กร อ บ ไ ม ครอ น กันน้ำ #แหนบ
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 1 2 9
#เคาะต่ อ ไป ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 22.30น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้
โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..