ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 13-7-64
เ ปิ dป ระ มูa ไ ม้ ปั๊

ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 13-7-64
เ ปิ dป ระ มูa ไ ม้ ปั๊ ม ท อ ง เห ลื อ ง#รุ่uสรงน้ำ63
#พร้ อ ม กsoUไ มคsouกันน้ำ #พร้อมแหนบ
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 200
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 21.10น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้

โดยสมาชิก ชื่อ Ae Anusorn
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..