ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 1-7-64
เ ปิ dป ระ มูa อะ คริ ลิ

ขออนุญาติแอดมิน
กท 1 1-7-64
เ ปิ dป ระ มูa อะ คริ ลิค #รุ่uสรงน้ำ63
#พร้ อ ม กำ ไ ล
#ตา ม ภา พ# อข วัดเจดีย์
ไม่ ผ่ า น กา รใ ช้

#เริ่ม 100
#เคาะต่ อ ไป +20 ขั้ น ต่ำ ล ง ท้ ายด้ วย0
#ปิดวันนี้ 20.50น
#ส่ ง + 60
# โอuภาย ใ น 2 4 ชม เท่า นั้น
รั บ ประ กั น แท้

โดยสมาชิก ชื่อ Tasdara Pengklad
จากกลุ่ม ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์…ศรัทธา…บูชา…ด้วยใจจริง..