ฝันดีราตรีสวัสดิ์เฮงๆรวยๆคับพี่ๆอาจารย์สายรูปกระ

ดาษวิเศษทุกๆท่าน พระบารมีหลวงพ่อเพชรคุ้มครอง
คุ้มกันภัยครับทุกๆท่าน รูปถ่ายซีเปีย ปี 2470 – 2480
พระครูประกาศิตธรรมคุณ หลวงพ่อเพชร อินทโชติ
ยอดพระมหาเถราจารย์ผู้เรืองพุทธาคม ผู้มีวาจาประ
กาสิทธิ์ แห่งวัดดอนตะเคียน ( วชิระประดิษฐ์ ) เทพ
เจ้าแห่งเมืองสุราษฎร์ธานี ฝันดีมีความสุขคับทุกท่านโดยสมาชิก ชื่อ มารุจร์ จินดาพล
จากกลุ่ม กลุ่มซื้อขายรูปถ่ายภาพพิมพ์ล็อกเก็ตทุกเกจิทั่วไทย