สองเหรียญ สองรุ่น
แห่งสำนัก “ปุรุโษตตมะ”
ที่จัดสร้าง ผ

สองเหรียญ สองรุ่น
แห่งสำนัก “ปุรุโษตตมะ”
ที่จัดสร้าง ผ่านพิธีกรรม
ของสายสำนัก”ปุรุโษตตมะ”
ข้าพเจ้าขอกราบสักการะ
แด่อาจารย์วิรัช ลุปต์ซ่า
ผู้สร้างเหรียญจักรเพชร(ปี08)
ข้าพเจ้าขอกราบสักการะ
แด่อาจารย์พ่อ(วินิจ ลุปต์ซ่า)
ผู้สร้างเหรียญอัศวัตถะ(ปี35)
ข้าพเจ้าขอกราบสักการะ
แด่องค์สมเด็จพระบรมครู
ท่านท้าวมหาพรหมธาดา
ผู้ทรงยัตติ สองเหรียญนี้
ให้บังเกิดเกจิวัตถุโดยแท้
ข้าพเจ้าขอกราบสักการะ
ด้วย กาย วาจา ใจ
โอม พุทธะ สลา
😇😇😇😇😇
🙏🙏🙏🙏🙏
โดยสมาชิก ชื่อ Thaphat Koedket
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระเหรียญ จักรเพชร พระพรหมธาดา และเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วไป