>ธรรมมะแห่งธรรมชาติ>ท่านท้าวมหาพรหมธาดา
>องค์ธรรม>หัวใจ

>ธรรมมะแห่งธรรมชาติ>ท่านท้าวมหาพรหมธาดา
>องค์ธรรม>หัวใจธรรมะ

(แห่งสถานค้นคว้าสัจจะธรรม ปุรุโษตตมะ)

ขอกราบวันทา ปราชญ์ผู้รจนา
นามปากกา “นารโษตตมะ”
ด้วยกาย วาจา ใจ
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

“หลักธรรมมะแห่งธรรมชาติ”
ที่ “องค์ธรรม”
หรือ “สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา” ได้ทรงแสดงหลักธรรมะอันสูงสุด และเป็นที่สุดนี้

คือ “หัวใจธรรมมะ” อันมี
สันโดษ สัจจะ เมตตา กรุณา

อันเพื่อในการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย และจิตวิญญาณ

เพื่อการหลุดพ้นในชีวิต ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน

เพื่อนำมาขจัด ความบกพร่อง อ่อนแอ ความไม่รู้ ความอหังการ ฯลฯ

เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเอง จากสภาพที่เต็มไปด้วยกิเลส สู่สภาพที่เต็มไปด้วยคุณธรรม

“หลักธรรมแห่งธรรมชาติ” อันเป็นหัวใจธรรมะสูงสุด และเป็นที่สุด อย่างสมบูรณ์นี้

เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ ที่สามารถชำระล้างกิเลส ที่สะสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์ มาเป็นระยะเวลานาน

หากเราตระหนัก ถึงความเป็นจริงของปัจจุบันว่า
โลกกำลังอยู่ในสภาพที่ตกต่ำ จนถึงที่สุด
จิตวิญญาณมนุษย์ หมดสิ้นซึ่งคุณธรรมความดี

เราย่อมเห็นความสำคัญใน “หลักธรรมะแห่งธรรมชาติ” ของ “องค์ธรรม” หรือ “สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา”

ซึ่งเปรียบเสมือน แสงเงิน แสงทอง แห่งธรรมะ ได้ส่องลงมา เพื่อให้แสงสว่าง แก่โลกที่ตกอยู่ในความมืดมน ดังที่ทรงตรัสไว้ว่า

“เมื่อธรรมเสื่อมเสียไป อธรรมเจริญขึ้นในกาลใดๆ “องค์ธรรม” หรือ “ สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา” ย่อมสำแดงตนให้ปรากฎในกาลนั้นๆ เพื่อรักษาสาธุชน เพื่อบำราบทรชน และเพื่อผดุงธรรมไว้”

ผู้ที่ศึกษา และฝึกจิต ปฏิบัติตนในหลัก “ธรรมะแห่งธรรมชาติ” อย่างถูกต้อง พร้อมด้วย กาย วาจา ใจ ย่อมบังเกิดอิทธิฤทธิ์ และบุญฤทธิ์แก่ตน

ย่อมสามารถเปิดดวงตาที่สามแห่งปัญญา
ย่อมรู้แจ้งใน “หลักธรรมะแห่งธรรมชาติ”ของ “สมเด็จพระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา” ให้บังเกิดในจิตใจตนเอง อย่างแท้จริงทุกประการ ฯลฯ

😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

#หัวใจธรรมะ
#สันโดษ_สัจจะ_เมตตา_กรุณา
#องค์ธรรมโดยสมาชิก ชื่อ Thaphat Koedket
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระเหรียญ จักรเพชร พระพรหมธาดา และเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วไป