K310 : พระเก่า100ปีรักแท้ๆแถวครฐม

K310 : พระเก่า100ปีรักแท้ๆแถวครฐม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "n.m."อาจเป็นภาพระยะใกล้ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล