เปิดให้บูชาครับพระหูยานชินเขียวพิมพ์ใหญ่

เปิดให้บูชาครับพระหูยานชินเขียวพิมพ์ใหญ่
โดยสมาชิก ชื่อ ช่างคต วัดตึก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว