พระลีลาองค์งาม พิมพ์ลึก คราบ ไข ปาน ครบถ้วน เสน่ห์ล้ำลึ

พระลีลาองค์งาม พิมพ์ลึก คราบ ไข ปาน ครบถ้วน เสน่ห์ล้ำลึก เนื้อชินเขียว ยุคต้น
โดยสมาชิก ชื่อ พี พุทธรักษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว