เปิดคะ ไม่รู้ที่ ประกันแท้

เปิดคะ ไม่รู้ที่ ประกันแท้
โดยสมาชิก ชื่อ รตีญา วงค์ณะลา
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป