CM0430
ยินดีด้วย สุดปัง
ขออนุญาตแอดมินเปิDปsะมูล
เปิDปs

CM0430
ยินดีด้วย สุดปัง
ขออนุญาตแอดมินเปิDปsะมูล
เปิDปsะมูลท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี
เหลี่ยมทoงllท้90% ป้ายแดvมีการ์ดรับประกันทoงให้
ผู้ชน:ได้รับ1องค์​ เท่านั้นรูปที่ลvให้ชมหน้าหลัv
เหรียญปรกม:ขาม ปี63เนื้oทoงฉนวนสัตตะโลห:
เปิDปs:มูลที่199บิทต่อไป50,100,200หรือมากกว่า
ปิD12:50น.23/7/65
ขอคนพร้อมโaนไม่บิทเล่น
อาจให้สิทธิ์ผู้ชน:มากกว่า1คน(มีมากกว่า1อvค์)
บริการถึงหน้าบ้าน 60 uาท

โดยสมาชิก ชื่อ Ying YF
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณ รุ่นพุทธศิลป์ทรงจำปี รุ่นแรก วัดจุฬามณี โดยเฉพาะ