🔘 👩‍ ♓ 👓 🕶

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​