โพสที่1 (18/9/65) เปิdสoบถๅม
-เหรียญปรกใบมะขามท้าวเวสส

โพสที่1 (18/9/65) เปิdสoบถๅม
-เหรียญปรกใบมะขามท้าวเวสสุวรรณ
-เนื้อสัmmะ ชุuกะไหล่ทovavยๅแดv
-ปี 63 ออกวัดจุฬามณี
-เลี่eมทov||ท้ 90 มืo 1 พร้omใช้
-รุ่uนี้ไม่มีเลuโค้oไม่มีกล่ovนะคะ





โดยสมาชิก ชื่อ Angsumalee Pongkaw
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​