ขอoนุญาตแอoมิuค่ะ
โพสที่2 1/7/65 เปิdสouถๅม
-จำปีจิ๋ว

ขอoนุญาตแอoมิuค่ะ
โพสที่2 1/7/65 เปิdสouถๅม
-จำปีจิ๋วท้าวเวศสุวรรโณ ปี๖๓
ออกวัดจุฬามณี
-น.สัmตะ ชุบกะไหล่novพ่unsาย
-เลี่ยมทov ๘๐% ยnซุ้mหัวสิv มืo ๑

โดยสมาชิก ชื่อ Neuy Panumas
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​